رئیس هیات مدیره و رئیس انجمن علمی صنایع غذایی

نام : اکرم

نام خانوادگی : شریفی

آدرس : سبزوار، دانشگاه آزاد اسلامی

ایمیل :akramsharifi76@gmail.com

a.sharifi@ iaus.ac.ir