نایب رئیس و رئیس مجمع (عمومی -فوق العاده و سالیانه)

نام:محمد مهدی
نام خانوادگی:نعمت شاهی
تاریخ ومحل تولد:۱۳۶۷/۰۷/۱۵-سبزوار
                                                                   
سوابق تحصیلی وعلمی
دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی-علوم وصنایع غذایی دانشگاه ازاد اسلامی سبزوار ورودی مهرسال۹۰
کارشناسی :مهندسی کشاورزی-علوم وصنایع غذایی دانشگاه ازاد اسلامی سبزوار  سالهای ۸۶-۹۰
پذیرش مقاله در همایش ملی صنایع غذایی قوچان اسفندماه۹۰
منتخب دربخش علمی-دانشجویی به عنوان جوان برتر شهرستان سبزوار در دومین همایش جوان برترشهرستان سبزوار وروزملی جوان تیرماه۹۱
سوابق اجرایی
نایب رئیس انجمن علمی صنایع غذایی ورئیس انجمن ها از سال ۱۳۸۷ تا کنون
عضو سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی خراسان رضوی
کارشناس فنی سازمان نظام مهندسی  کشاورزی ومنابع طبیعی خراسان رضوی
کارشناس پیمانکاری ودارنده پروانه اشتغال ازسازمان نظام مهندسی  کشاورزی ومنابع طبیعی خراسان رضوی

کارشناس مدعو آزمایشگاه تحقیقات صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار تیرماه ۹۱

 

 

Email: neamatshahi@yahoo.com