دبیر اجرایی انجمن

نام : امیر حسین

نام خانوادگی : ابراهیمی

آدرس : سبزوار، دانشگاه آزاد اسلامی