معاون اداری – مالی انجمن

نام : رضا

نام خانوادگی : قانعی

آدرس : سبزوار، دانشگاه آزاد اسلامی