معاونت فرهنگی (روابط عمومی و تبلیغات و مدیر سایت)

نام : احسان

نام خانوادگی : لکزیان

آدرس : سبزوار، دانشگاه آزاد اسلامی