مدیر علمی- پژوهشی (مسئول هماهنگی همایش ها)

نام : ندا

نام خانوادگی : وهاجی

آدرس : سبزوار، دانشگاه آزاد اسلامی